Všeobecné podmienky BBZMF

Všeobecné podmienky registrácie hráča do informačného systému Slovenského zväzu malého futbalu a súhlas registrovaného hráča so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme Slovenského zväzu malého futbalu

Prevádzkovateľ: Slovenský zväz malého futbalu (ďalej len „SZMF“), so sídlom Jašíková 24, 821 03 Bratislava, IČO: 308 659 30

Sprostredkovateľ: Banskobystrický zväz malého futbalu (ďalej len "BBZMF"), so sídlom Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53206789

Kategórie osôb: registrovaní hráči

Právny základ: súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Účel: činnosti Slovenského zväzu malého futbalu a jeho členov.

Slovenský zväz malého futbalu, o. z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.


Kliknutím na tlačidlo REGISTROVAŤ, (v tlačenej verzii svojím podpisom), udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa, súhlas udeľujem v nasledovnom rozsahu:

 • Registrovaný hráč udeľuje súhlas s uverejnením údajov z prihlášky v médiách k neziskovým účelom, spojených s činnosťami, ktoré občianske združenie Slovenský zväz malého futbalu a jeho členovia vykonávajú.
 • Registrovaný hráč udeľuje súhlas so zasielaním noviniek na email z oblasti malého futbalu, partnerov Slovenského zväzu malého futbalu a informácií týkajúcich sa podpory malého futbalu.
 • Registrovaný hráč súhlasí s využívaním elektronického kontaktu, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov Slovenského zväzu malého futbalu a Banskobystrickému zväzu malého futbalu v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
 • Registrovaný hráč udeľuje súhlas s uvedením ich fotky na internete na neziskové účely Slovenského zväzu malého futbalu a jeho členov (vrátane Banskobystrickému zväzu malého futbalu) ako je napr. elektronická súpiska tímu, články a pod.
 • Registrovaný hráč udeľuje súhlas so spracúvaním ich telefónnych čísel v informačnom systéme Prevádzkovateľa z dôvodu informovania o zmenách termínov udalostí, zahájenia disciplinárneho konania, povolania do reprezentácie atď.
 • Registrovaný hráč udeľuje súhlas na poskytovanie ich osobných údajov do strešnej centrálnej evidencie príslušného športového zväzu (Európska a Svetová federácia malého futbalu) a ďalších organizácií, ktoré sú spojené s podporou a organizovaním malého futbalu.
 • Registrovaný hráč vyhlasuje, že súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne.
 • Ak registrovaný hráč nemá spôsobilosť na právne úkony, súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov o osobe, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony a na vyššie uvedený účel, udeľuje zákonný zástupca tejto osoby. Zároveň zákonný zástupca udeľuje súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a email, na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania, na ktoré je potrebný súhlas.


Práva registrovaných hráčov v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES:

Registrovaný hráč (ako „dotknutá osoba“), o ktorom sú spracúvané osobné údaje v našom informačnom systéme môže uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: ako dotknutá osoba máte kedykoľvek právo odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Právo na prístup k osobným údajom: právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 • Právo na opravu: nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 • Právo na výmaz: „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov: je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
 • Právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť: Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Právo namietať: z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, najmä v prípade, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Ohľadom informácii súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov a/alebo UPLATNENIA VAŠICH PRÁV a/alebo ODVOLANIA VÁŠHO SÚHLASU SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV nás kontaktujte na našu e-mailovú adresu: info@malyfutbal.sk.

Kliknutím na tlačidlo REGISTROVAŤ (v tlačenej verzii svojim podpisom) udeľujem súhlas s nasledovnými Všeobecnými podmienkami Slovenského zväzu malého futbalu:

 • Registrovaný hráč súhlasí, že v prípade akýchkoľvek zdravotných či iných problémov súvisiacich s jeho zdravotným stavom pri činnosti na akciách týchto organizácií,  nevznesie voči týmto organizáciám hráč žiadne finančné ani iné nároky.
 • Registrovaný hráč súhlasí, že za uverejnenie údajov z prihlášky nevznesie voči Slovenskému zväzu malého futbalu, o. z., alebo voči jeho členom žiadne finančné ani iné nároky.
 • Slovenský zväz malého futbalu, o. z.  si vyhradzuje právo zmeny názvu, pre ktorý však budú platiť rovnaké podmienky odsúhlasené zúčastnenými stranami.


Registrovaný hráč potvrdzuje správnosť všetkých jeho údajov z prihlášky a potvrdzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať pravidlá, poriadky a ďalšie interné dokumenty, ktoré vedenie Slovenského zväzu malého futbalu a jeho členovia vydalo. Všetky dokumenty a ich znenie je zverejnené na oficiálnych internetových stránkach zväzu.